لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

سر سوزنی

screw needle