لطفا دستگاه خود را بچرخانید.
رشد مشروط به تکمیل اصلاح

رشد مشروط به تکمیل اصلاح

سه شنبه, 01 مهر 1399

شاخص این صنعت با رسیدن به محدوده حمایتی ۳۴۵هزار واحد الگوی کف دوقلو تشکیل داد و مورد استقبال بازار قرار گرفت. در حال حاضر به نظر می‌رسد شاخص این صنعت، بازگشتی به خط گردن شکسته شده انجام داده است و پس از تکمیل این بازگشت، می‌تواند به سمت اهداف ۴۶۰هزار واحد و پس از آن ۶۸۵هزار واحد حرکت کند.

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

قیمت در یک روند صعودی قرار داشته و پس از برخورد با مقاومت ۲۵۰۰ تومان، وارد اصلاح شده است. قیمت با رسیدن به سطح حمایتی ۱۶۰۰ تومان، الگوی کف دوقلو تشکیل داده است.

در حال حاضر قیمت می‌تواند به سمت اهداف ۲۵۵۰ و ۳۱۰۰ تومان حرکت کند.

معدنی و صنعتی گل‌گهر

قیمت در یک روند صعودی قرار داشته و پس از برخورد با مقاومت ۲۵۰۰ تومان، وارد اصلاح شده است. قیمت پس از رسیدن به سطح حمایتی ۱۶۸۰ تومان، مورد استقبال بازار قرار گرفت و دوباره به مقاومت مهم ۲۵۰۰ تومان رسیده است. در صورت عبور از این سطح مقاومتی، هدف بعدی ۳هزار تومان خواهد بود.